Miért Lujza Piccarreta?

            Isten szolgálója, Luisa Piccarreta, az isteni akarat kicsiny leánya, 1865. április 23-án született Corrato-ban (Bari, Olaszország), a család ötödik leányaként, akit aznap délután már meg is kereszteltek. Életrajzírója megjegyzi, hogy gyerekkorában sokszor félrehúzódott munka közben imádkozni.  Kilenc éves korában elsőáldozó és bérmálkozó lett. Attól a naptól hallja Jézus hangját bensőjében, aki mint belső tanító vezeti és utasítja a kis Lujzát, hogy ’tökéletes képmása’ legyen Jézusának. 

           † „Halld leányom, újra és újra körbejártam a földet, egyenként megvizsgáltam minden teremtményt, hogy megtaláljam a legkisebbet, amikor végül rád bukkantam. Megtetszett a te kicsiséged, és téged választottalak. Rábíztalak téged angyalaimra, hogy őrködjenek feletted, nem azért, hogy naggyá tegyelek, hanem épp ellenkezőleg, hogy megőrizzem a te kicsiségedet. Most kívánom elkezdeni akaratom beteljesedésének nagy művét. Ettől még te nem fogod nagyobbnak érezni magad, ellenkezőleg. Akaratom még annál is kisebbé tesz téged, mint amilyen most vagy, és mindig a te Jézusod kislánya, akaratom kicsiny leánya maradsz.” (12. kötet)

             Alig 13 évesen érzi, hogy el kell merülnie Jézus szenvedéseiben, amit egy nagyon nehéz időszak követ. Rövidebb időszakokra megbetegszik, és az orvosok nem tudják megfejteni betegségének (dermedt állapotának) okát. Mindeközben, Lujza egyre mélyebb kapcsolatban van Jézussal, és dermedt időszakaiban sokat társalog Vele, míg egy szép napon azt kéri tőle az Úr, hogy fogadja el az állandó vezeklést a világ bűnöseiért. Lujza félve, de örömmel fogadja, mert Jézus sok édességet rejt ’dermedt’ állapotaiba. Ágyban töltött hosszú életének fonala 82 éves korában szakadt meg, amikor az Úr magával vitte abba az országba, ahová Lujza egy életen át vágyakozott.

 

Az Ég könyve – sorozat

Az emberek még ma is úgy emlékeznek Lujza Piccarretára, mint a „Szent Lujza”. Jézus már 12 éves korában kiválasztotta a kettős hivatásra. Először csak apróbb szenvedések vállalására kérte; később Jézus kérésére örökös áldozattá válik, amit ágyhoz kötve, gyakori dermedtségi állapotban élt meg. 

           Olvasás közben felmerülhet bennünk a kérdés: azt várja el Jézus tőlünk, hogy szenvedjünk? A válasz egyértelműen nem. Amiről olvasunk, az Lujza útja, mi mindannyian más-más úton haladunk az Úr felé. Tény, hogy mindannyiunk életében jelen van a szenvedés valamilyen formája. Amit megtanulhatunk ebből az írásból: Miért jó elfogadni lázadás nélkül a szenvedést? Hogyan fogadjuk el a szenvedést? Hogyan egyesüljünk Jézussal a szenvedésben? Mit jelent szeretettel szenvedni? Ezeket megértve életünk keserűségei édességgé változhatnak.

Az ég könyve -1. kötet

             

            

„Leányom, a lelkek, akik Akarásommal egyesülve élnek, és életemet élik magukban, és csak engem szeretnek, olyan egységbe kerülnek velem, mint a sugarak a nappal. Honnan erednek a sugarak? Ki kelti életre őket? A nap. Ha nem áradnának a sugarak a napból, nem tudná szétszórni fényét, melegét, így a sugarak segítik, hogy beteljesítse feladatát. Én, ezen sugarak által, melyek egyek velem, kiterjeszkedem minden régió fölé és ontom fényemet, melegemet.” XI. kötet.

 

Lujza és az egyházi elöljárók

 

†„Most, leányom, te is egyetlen vagy az én elmémben, és egyetlen leszel a történelemben is; és nem lesz sem előtted, sem utánad egy másik személy, aki ennyire szükségeltetné képviselőimnek szolgálatát. Mivel azért választottalak, hogy beléd oltsam a szentséget, a javakat, hatásokat és az én szent akaratom tetteit, szükséges, méltó és igazságos, hogy a szentséget, amely tartalmazza az én akaratomat, kísérje egy képviselőm is. Ő (felszentelt pap) kell legyen az első letéteményese az akaratomat tartalmazó javaknak, és általa kapja meg az egész egyház (az Isteni Akaratban való szentséget).” (1923. július 11. – 15. kötet).

 

Az Isteni Akarat kis katekizmusa

     

       † „Leányom, én nem tettem egyebet, mint alávetettem magam az Atya Akaratának. Ha gondolkodtam az Atya elméjével tettem, ha beszéltem az Atya szájával és nyelvével szóltam, ha cselekedtem Atyám kezeivel tettem. […] Az én tájékozódási pontom az Atya Akarata volt […] Földi életem akkor végződött, amikor mindent megtettem Atyám Akaratában. Igy, te is, leányom, ha rábízod magad Akaratomra, nem lesz többé semmire sem gondod.”

              Mi az Atya Akarata? Mit jelent Isten Akaratában élni? Mi a különbség a teljesiteni Isten Akaratát és az élni az Isten Akaratában fogalmak között? Ezen és sok más kérdésre ad választ Pablo Sanguiao atya könyve. 

 

Az Isteni Akaratról szóló tanítás

 

         †„Leányom, Akaratom a szentség szentsége. Ha a lélek azzal a tökéletességgel teljesíti Akaratomat, amelyet neked tanítok: »amint a mennyben, úgy a földön is«, bármennyire kicsi, tudatlan és mellőzött, messze maga mögött hagyja a szenteket, tetteik, elképesztő megtérésük és csodáik ellenére. Összehasonlítva az Akaratomban élő lelkeket, azaz a harmadik FIAT-ban élő lelkeket a többi lélekkel, olyanok, mint a királynők, mindenki más őket szolgálja. A lélek, aki Akaratomban él, úgy tűnik, semmit sem tesz, de valójában mindent megtesz, mert isteni módon működik, rejtettségben és csodásan. (1912. március 15. – 11. kötet)

 

Rövid tanulmány az Isteni Akaratról

            

Az olvasó egy összefoglalót tart kezében azon tanítás fontosabb témáiról, amelyeket Jézus adott az olasz misztikus Lujza Piccarretának. A kötet szerkesztői arra törekedtek, hogy rendszerezzék a témákat, ugyanis Az ég könyvének köteteiben Lujza a napi eseményeket és párbeszédeket írja le. Ebben a kötetben egységesen olvashatunk a Miatyánkban megígért és kért isteni országról, ami Isten Akaratának országa; a teremtés kezdeti állapotáról és az emberi természet szépségéről; az igazi életszentségről; az ’élő tabernákulum’ és az ’élő szentostya’ fogalmáról, valamint a három isteni ’FIAT’-ról.

          Biztatjuk az olvasót, hogy engedje közel magához az Isteni Akarat gondolatát, ismerkedjen vele, kezdjen el élni benne, mert ez az életszentség egyik biztos útja.

 

Az Isteni Akarat országáért való könyörgés

 

“Szerelmem, szorosan hozzád bújok, és miközben megalapítod a szentségeket, rálehelek egy „SZERETLEK”-et minden keresztelésre, hogy azok érdemeiért kérjem a „FIAT VOLUNTAS TUA”-t minden megkereszteltre. „SZERETLEK”, ismétlem minden bérmáláskor, hogy minden megbérmáltra kérjem Isteni Akaratod uralmának győzelmét. „SZERETLEK”, lehelem rá minden betegek kenetére, hogy minden haldokló számára kérjem életük utolsó tettét Isteni Akaratodban. Jézusom, „SZERETLEK”, lehelem rá az egyházi rend minden kiszolgáltatott szentségére, hogy Akaratod szerinti papokat kérjek. „SZERETLEK” vallomásom visszhangozzon minden házasság szentségéből, kérve tőled a FIAT-ban formálódott családokat. „SZERETLEK”, hangzik minden bűnbánat szentségében, kérve Tőled, hogy minden szentgyónásban halljanak meg a bűn számára, és keljen életre bennük az Isteni Akarat uralma.” 

 

A Lélek zarándoklata az Isteni Akaratban

 

 

Egy imafüzetet tart kezébenaz Olvasó, amely felér egy szerelmi vallomással.

A szöveg egy elmélkedő imádság, melyben Lujza végig kíséri Isten Fiának életszakaszait, a teremtéstől a mennybemenetelig, minden fejezet végén kérve a Miatyánkban megígért Ország eljövetelét.

   

 

 

Édesanyánk tanítása

 

“Kedves leányom, ellenállhatatlan szükségét érzem, hogy alászálljak az Égből, és anyai látogatásomat tegyem nálad. Ha te biztosítasz gyermeki szeretetedről, hűségedről, én mindig veled maradok a lelkedben, hogy tanítód, példaképed és gyöngéd édesanyád legyek. Meghívlak édesanyád országába, azaz az Isteni Akarat országába, ezért kopogtatok szíved ajtaján; nyiss ajtót nekem… Saját kezemmel adom ajándékba ezt a könyvet: anyai szeretetemmel ajánlom neked, hogy elolvasva azt megtanulj mennyei életet élni. Ez a könyv aranyból van, kedves leányom, ez fogja alakítani a te lelki boldogságodat a földön. … Ha tudnád, mennyire égek a vágytól, hogy meghallgasd égi tanításomat, és megtanulj az Isteni Akaratban élni! Ebben a könyvben csodákat fogsz látni: találsz benne egy olyan anyát, aki szeretetében feláldozta egyetlen Fiát érted, hogy ugyanazt az életet élhesd, melyet Ő élt a földön. Ne okozz nekem fájdalmat, ne utasíts el! Fogadd el az Ég ajándékát; fogadd szeretettel látogatásaimat és tanításaimat.” (Az Ég Királynőjének anyai felhívása)

 

 

Szűz Mária az Isteni Akarat országában 

 

 

A kedves Olvasó egy lelkigyakorlatos könyvet tart a kezében. A könyv tartalma egy út, amit a Szűzanya ajánl és segít végigmennünk rajta. Mi a Szűzanya célja? Miért kísér el minket ezen az általa ajánlott úton? Mert sóhajtozik a szíve, hogy maga mellett tudja az Isteni Akaratban az ő királykisasszonyainak nemes csapatát, azaz mindannyiunkat be akar léptetni az Isteni Akaratba.

A könyv szerkezete egyszerű. Május hónap minden napjára tartalmaz egy elmélkedést. Az elmélkedések az egyes napok számai alatt találhatóak. Minden napon a lélek, vagyis mi, odamegyünk a Szűzanya elé és kérjük, hogy tanítson minket. Ezt követi édesanyánk tanítása, melyet a lélek megköszön. Minden tanítás végén található egy feladat és egy fohász. Ajánlott a napi feladat elvégzése, mert ezáltal a Szűzanya biztosítja a kellő sikert feltett szándékunk elérésében.

ADOMÁNYOK

Könyveinket kizárólag adományokból nyomtatjuk. Amennyiben szeretnél segíteni:

ASOCIATIA SCHOLA MARIAE EGYESULET

Iban: RO26 RNCB 0155 1661 3316 0001

Bic: RNCBROBU